Sa raspoloživim ljudskim i mašinskim resursima, u mogućnosti smo izvesti različite armirano-betonske radove, a u skladu sa registrovanom djelatnošću izrađujemo reviziona, kanalizaciona okna, vodomjerne šahtove, vodovodne kaptaže i rezervoare itd.
Također, vršimo usluge:
– razbijanja i štemanja armirano-betonskih elemenata i kamena pneumatskim (kompresor, čekić) i hidrauličnim (bageri) garniturama,
– mašinsko sječenje armiranog betona ili asfalta,
– bušenje dijamantskim burgijama ili krunama,
– prednaprezanje betonskih konstrukcija.